«Μένουμε Σπίτι» – «Stay Home»

Photographers

» Μένουμε σπίτι» – » Stay home»
Φωτογραφίες μελών του Εργαστηρίου «Περί Φωτογραφίας» τραβηγμένες στην περίοδο της καραντίνας…

Photos of members of the Laboratory "On Photography" taken during the quarantine 
period ...

Ακόμη και ο εγκλεισμός... Μπορεί να είναι δημιουργικός....